ja, a kto?

13 tekstów – auto­rem jest ja, a kto?.

Życie to nie ob­ro­na, to nieus­tanna wal­ka o przetrwanie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 sierpnia 2011, 14:00

Kiedy przes­ta­jesz myśleć o tym cze­go sam chcesz, a zda­jesz so­bie spra­we cze­go chcą in­ni- do­piero wte­dy sta­jesz się dorosły. 

aforyzm
zebrał 51 fiszek • 19 sierpnia 2011, 17:09

Marze­nia- w cza­sie dzieciństwa nie osiągal­ne, w do­rosłości nieaktualne. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 sierpnia 2011, 11:26

Nig­dy nie uda­waj ko­goś kim nie jes­teś, bo nig­dy nie wiado­mo ko­go spotkasz. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 16 sierpnia 2011, 17:30

Nie sztuką jest podążać za in­ny­mi stat­ka­mi, lecz sztuką jest wpływać na niez­na­ne wo­dy i trium­falnie wra­cać do portu. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 sierpnia 2011, 12:34

Cza­sami spoj­rze­nie na prob­lem z in­nej stro­ny, to ko­lej­ny krok na przód. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 13 sierpnia 2011, 18:28

Kwiaty i wspom­nienia przecho­wują się po­dob­nie- ja­ko ut­ra­cony za­pach i spłowiałe kolory. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 sierpnia 2011, 15:06

Cieka­wość jest naczelną cnotą, lecz także głównym grzechem ludzkości. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 sierpnia 2011, 15:55

Śpie­szmy się mi­jać ludzi, bo tak po­woli chodzą... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 sierpnia 2011, 21:35

Za światem widzial­nym kry­je się niewidzial­na przyczyna. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 lipca 2011, 22:43
ja, a kto?

Jestem... sobą, a przynajmniej staram się.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ja, a kto?

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność